หน้าแรก

399644516_799413318861877_1437935753828250770_n
380434318_282328841227744_6214503589582031145_n
380473148_282330114560950_1029451402886688997_n
380433447_282328221227806_1558453457306906070_n
380469020_282332971227331_9016437166713380432_n
380469615_282328511227777_8833213700735935108_n
S__33832963_0

สาส์นจากผู้อำนวยการ

คุณภาพของเยาวชนเกิดจากการพัฒนาให้เกิดความรู้และความสามารถ ซึ่งการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยจะต้องร่วมมือกันทั้ง บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ รวมถึงตัวเยาวชนด้วย ในการพัฒนาคุณภาพนั้น มิได้หมายถึงนักเรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องรวมถึงการนำคุณธรรมไปใช้ควบคู่กันด้วย จึงจะสามารถพัฒนให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และพัฒนาชาติเป็นอย่างดี

นายสุชาติ จำปาโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา