หน้าแรก

director-demo1

สาส์นจากผู้อำนวยการ

คุณภาพของเยาวชนเกิดจากการพัฒนาให้เกิดความรู้และความสามารถ ซึ่งการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยจะต้องร่วมมือกันทั้ง บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ รวมถึงตัวเยาวชนด้วย ในการพัฒนาคุณภาพนั้น มิได้หมายถึงนักเรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องรวมถึงการนำคุณธรรมไปใช้ควบคู่กันด้วย จึงจะสามารถพัฒนให้มีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และพัฒนาชาติเป็นอย่างดี

นายพิชิต วงศ์คำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา