งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

– เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์บ่มเพาะ 2566 Download

– ปฏิทินการดำเนินงานศูยน์บ่มเพาะ 2566 Download

– สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจำปี 2566 Download

– สรุปผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2566 Download

– แผนธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำต่อยอดบ่มเพาะ 65 Download

– แผนธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำต่อยอดบ่มเพาะ 66 Download

– แผนธุรกิจหินมงคลบารมีนำโชค 66 Download

– แผนธุรกิจ เห็ดนางฟ้าภูฐาน2 Download

– สรุปกิจกรรมนิเทศแผนธุรกิจ 2566 Download