หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  Download


  • คำนำ
  • หลักการ
  • จุดหมายของหลักสูตร
  • หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
  • การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

หมวดวิชาเลือกเสรี


ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561  Download

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561  Download