งานทะเบียน

บริการดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบลา
  2. ใบขอพักการเรียน
  3. ใบขอกลับเข้ามาเรียน
  4. ใบคำร้องทั่วไป (ขอใบแสดงผลการเรียน, ใบรับรองความเป็นนักศึกษา,ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อม)
  5. ใบขอเพิ่ม/ยกเลิกรายวิชา
  6. ใบขอลาออก

 

เพจงานทะเบียน : https://facebook.com/pr.kasetkorat