แผนกวิชาสัตวศาสตร์และประมง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาสัตวศาสตร์ (ประเภทวิชาเกษตรกรรม)

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
  • ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประเภทวิชาประมง)

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ