แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โครงสร้างการบริหาร

นายพิชิต วงศ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ความเป็นของแผนกวิชา

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้พัฒนาผู้เรียน ทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ หัวหน้าแผนกวิชาฯ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564) ที่วางรากฐานให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการแปรรูปและมีความสุขในการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ชีวิต เสริมสร้างโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป
โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น ของแผนกวิชาคือ แกงเปรอะบรรจุกระป๋อง, ไวน์ผลไม้, น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ โดยต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่สายตาประชาชนอีกหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง และเตรียมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คู่งานวิจัย เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตต่อไป

นายสุรชัย หัสกรรจ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งร่วมศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อาทิเช่น
 • บริษัทชาวไทยฟู้ด จำกัด
 • บริษัทโคราชซอส (อุตสาหกรรม) จำกัด
 • บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท เขาใหญ่แดรี่ จำกัด
 • สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว (โรงงานแปรรูปน้ำนม)

ข้อมูลครูในแผนกวิชา

นายสาโรช โกษารักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติการศึกษา – ผลงานทางวิชาการ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาววรีพันธ์ บุญชด

รองหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติการศึกษา – ผลงานทางวิชาการ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวเดือนเพ็ญ โตสันติวงศ์

พนักงานราชการครู

ประวัติการศึกษา – ผลงานทางวิชาการ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวทิพาพร ไชยบุบผา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

ประวัติการศึกษา – ผลงานทางวิชาการ

นายจักรกฤษณ์ ทวีบุตร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

ประวัติการศึกษา – ผลงานทางวิชาการ

วิสัยทัศน์

"วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สร้างเส้นทางอาชีพให้ผู้เรียน"

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน - งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ

ปี 2564 

 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบขยายผล งบประมาณ 130,000 บาท
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหอยขมบรรจุกระป๋อง
  • ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง
 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานบรรจุถุงเพ๊าซ์