งานบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างการบริหาร งานบริหารงานทั่วไป

กำลังดำเนินการปรับปรุง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม