เผยเเพร่ผลงานวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้อมติดสีของใบไม้ ในงาน Ec๐ print สำหรับวัสดุแก้วเซรามิก

เผยเเพร่ผลงานวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้อมติดสีของใบไม้ ในงาน Ec๐ print สำหรับวัสดุแก้วเซรามิก ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง 🏆ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

ผลงานของนักศึกษา

1.นางสาวปภัสรา ตีบจันทร์
2. นางสาวญาณิศา หงษ์จินดา
3. นายอภิรักษ์ อภิญญาพงศ์
4. นายอภิสิทธิ์ เพชรสร
5. นายมงคล พลพรมราช

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวณัฐกษมา ดีจันทึก

2. นางสาวอิสราภรณ์ ประสมสัตย์

3. นางสาวจุฑามาศ บุญโพธ์

ที่ปรึกษาพิเศษ
1. นางอรอุมา ต้นดี