การมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ของนักเรียน นักศึกษา

การมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ของนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค