รางวัลการแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.ครั้งที่ 43

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกซ้อม ที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี