การพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

นายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เป็นประธานในการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี พฤติกรรมดี แต่ฐานะยากจน โดยมีผู้บริหาร และครู ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณทุนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโชติวิทยาคาร