เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ปีการศึกษา 2567

แผนกวิชาที่เปิดรับสมัครได้แก่
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
👉🏻สาขางานการผลิตสัตว์

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
👉🏻สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร