โครงงานวิทยาศาสตร์รื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้อมติดสีของใบไม้ ในงาน Ec๐ print สำหรับวัสดุแก้วเซรามิก

ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้อมติดสีของใบไม้ ในงาน Ec๐ print สำหรับวัสดุแก้วเซรามิก

ผลงานของนักศึกษา

1.นางสาวปภัสรา ตีบจันทร์
2. นางสาวญาณิศา หงษ์จินดา
3. นายอภิรักษ์ อภิญญาพงศ์
4. นายอภิสิทธิ์ เพชรสร
5. นายมงคล พลพรมราช

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวอิสราภรณ์ ประสมสัตย์
2. นางสาวจุฑามาศ บุญโพธ์
3. นางสาวณัฐกษมา ดีจันทึก