ารประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรราชสีมา เป็นประธานเปิดงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.หน่วยนครราชสีมา) ในการนี้นายกองค์การได้เปิดวาระการประชุม เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและสมาชิกอกท.หน่วยนครราขสีมา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ 80 ปี