คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี