ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท. 2562

วิธีการปฏิบัติอกท.ปี 62

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยอกท.พ.ศ. 2559

9 ทักษะสาขาประมง2562

8 ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตรระดับ ปวส.2562

7 ทักษะสาขาช่างกลเกษตร2562

8 ทักษะ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรระดับ ปวช.2562

6 ทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ระดับปวช.2562

5 ทักษะสาขาพืชศาสตร์

3 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร2562

17 การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.2562

14 การจัดประกวดหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น 2562

14 การจัดการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดี2562

12 ทักษะสาขาศิลปเกษตร 2562

11 ทักษะบริหารธุรกิจ ปวส.2562

11 ทักษะบริหารธุรกิจ ปวช.2562 10 ทักษะสาขาพื้นฐาน2562