โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์และจัดทำสื่อการสอนแบบออนไลน์  ปีการศึกษา 2564

โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์และจัดทำสื่อการสอนแบบออนไลน์  ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. -16.30 น.  ที่ห้องประชุมศรีเสลา ศูนย์วิทยบริการ

การจัดทำสื่อวีดีโอด้วย Loom ลงบน YouTube และการทำ Slide ด้วย Canva  การทำ Site บน google ไซต์

งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับ งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาววิรยา  สีขาว วิทยากรหลัก  นายสาโรช  โกษารักษ์  ผู้ช่วยวิทยากร