เผยแพร่งานวิจัยของนายพิชิต วงศ์คำ

เรื่อง    กลยุทธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ไตรภาคี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้วิจัย   นายพิชิต วงศ์คำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ไตรภาคี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 2) ศึกษาความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ไตรภาคี ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาและ 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู เครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา และสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จำนวน 120คน ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสวอนสเบิร์ก (Swansburg) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ไตรภาคี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวปฏิบัติ 1) กำหนดนโยบายหลัก 2) ประสานความร่วมมือเครือข่ายไตรภาคี 3) รับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายไตรภาคีเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 4) ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 5) อำนวยการและติดตามผลการปฏิบัติ 6) สรุปผลการปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายไตรภาคี ด้านความสอดคล้องของกลยุทธ์การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ไตรภาคี ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาตาม กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ไตรภาคีสามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียน และผู้เรียนมักคุณลักษณะตรงตามความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อการมีงานทำของผู้เรียนในอนาคตหลังสำร็จการศึกษา

คำสำคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, การบริหารแบบมีส่วนร่วมไตรภาคี, การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน