เผยแพร่งานวิจัยของนายสุรชัย หัสกรรจ์

ชื่องานวิจัย การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ผู้วิจัย นายสุรชัย หัสกรรจ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ
ปีที่ทำวิจัย 2564
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
จำนวน 52 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เรื่องความต้องการการนิเทศการสอน 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ในภาพรวมความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 โดยด้านที่มีความต้องการการนิเทศการสอนมากที่สุด คือ
ด้านกิจกรรมการสอน
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมาที่มากที่สุดในแต่ละด้านมีดังนี้ 1) ด้านกิจกรรมการสอน คือ การจัดกิจกรรมการ
สอนแบบโครงงาน (Project – based Teaching) โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบของ
ปัญหา เน้นให้นักเรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติและสะท้อนผลการเรียนรู้2) ด้านหลักสูตร คือ การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุม ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติ3) ด้านสื่อการเรียนการสอน คือ การใช้
สื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต วิดีโอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นและเร้า
ความสนใจของผู้เรียน 4) ด้านการวัดและประเมินผล คือ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย
ประเมินทั้งด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการที่นักเรียนแสดงออกขณะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หรือสร้าง
ชิ้นงาน
คำสำคัญ: การนิเทศการสอน, ความต้องการการนิเทศการสอน